Best for 50+ - Studium Języków Obcych MLC

Best for 50+

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie projektu

Facebook projektu

Okres trwania: 01.10.2017 – 30.09.2019

Partnerzy : Studium Języków Obcych Modern Languages Centre
Rumunia – Asociatia Bridge Language Study House
Estonia – Tallinn Language Centre

 

Wydłużenie życia i poprawa jego jakości, oraz zmniejszająca się dzietność obywateli Europy powodują, że konieczne staje się wydłużenie aktywności osób starszych. Nie chodzi tylko o aktywność zawodową, ale i o aktywne uczestniczenie w życiu społecznym
i kulturalnym. Do 2030 roku prawie połowę mieszkańców Europy stanowić będą osoby po 50 roku życia. Aby zapobiec negatywnym skutkom zmiany struktury społecznej już dziś wdrażane są różne programy na rzecz aktywnego starzenia się. Jednym z elementów ułatwiających zachowanie sprawności przez całe życie jest ciągła edukacja, w tym językowa.

Uczenie się przez całe życie jest wyzwaniem nie tylko dla osób uczących się ale i dla trenerów coraz starszych grup wiekowych. Jak wynika z naszych obserwacji
i z dostępnych badań, osoby po 50 roku życia wymagają innego podejścia i programów nauczania niż młodsze osoby.

W ramach projektu realizowanego w partnerstwie Polski, Rumunii i Estonii chcemy wesprzeć lektorów pracujących na co dzień z osobami powyżej 50 roku życia.

We wszystkich organizacjach partnerskich prowadzone są działania na rzecz aktywnego starzenia się –  głównie w postaci zajęć języka angielskiego dla osób 50+finansowanych
z różnych źródeł. Jednak lektorzy uczący w tych grupach, w każdej z instytucji partnerskiej spotykają podobne bariery i trudności w swojej codziennej pracy.

Poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, chcemy zwiększyć wiedzę
i kompetencje lektorów języka angielskiego osób 50+ w zakresie przygotowania programów i prowadzenia zajęć dla tej grupy wiekowej.

W wyniku naszej dwuletniej współpracy stworzymy Zbiór Wskazówek i Porad (ZWP), który będzie nieodpłatny i powszechnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych nim osób.

Pierwsze spotkanie projektowe

Spotkanie odbyło się w Łodzi w Polsce w dniach 16 – 18 listopada 2017r. Celem spotkania było zapoznanie się wszystkich partnerów, przedstawienie projektu oraz wprowadzenie lektorów do czekających ich zadań. Lektorzy z Rumunii i Estonii mieli okazję do obserwacji zajęć w grupie słuchaczy 50+ oraz w grupie mieszanej wiekowo.

Drugie spotkanie projektowe

Spotkanie odbyło się w Kluż-Napoka w Rumunii w dniach 18 – 19 kwietnia 2018 r. Celem spotkania było porównanie programów nauczania języka angielskiego na wybranym poziomie zaawansowania we wszystkich krajach partnerskich – A2+ w Polsce, A.2.2 w Estonii oraz A.2.3. w Rumunii. Dodatkowo lektorzy języka angielskiego biorący udział w projekcie mieli możliwość obserowania zajęć prowadzonych przez lektorów w Rumunii.

Trzecie spotkanie projektowe

Spotkanie odbyło się w Tallinie w Estonii w dniach 24 – 25 września 2018 r. Celem spotkania było porównanie sytuacji osób w wieku 50+ we wszystkich krajach partnerskich. Dodatkowo lektorzy języka angielskiego biorący udział w projekcie mieli możliwość obserowania zajęć prowadzonych przez lektorów w Estonii.